Integritetspolicy

För oss är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan berättar vi mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Kom ihåg att denna integritetspolicy tillämpas endast på behandling av personuppgifter där Temal är personuppgiftsansvarig.

1) Den personuppgiftsansvariges namn

Temal Oy FO-nummer (företags- och organisationsnummer): 0960919-7 (VAT: FI09609197) Adress: Huoltamotie 3 29250 Nakkila, Finland

2) Person att kontakta i fråga om registret

Harri Huttunen +358-(0)40 543 2354 e-post: harri.huttunen(a)temal.fi

3) Registrets namn

Temal Oy – kund- och marknadsföringsregister

4) Syftet med hanteringen av personuppgifter

Kundernas uppgifter kan användas för att förvalta och uppdatera kundrelationen samt för att möjliggöra leverans av produkter och tjänster, för marknadsföringsåtgärder, för att säkerställa kundens och Temals rättigheter och skyldigheter (bl.a. avseende produktgaranti) samt för behandling av personuppgifter enligt den finländska personuppgiftslagen i samband med kassafunktioner (fakturakunder).

5) Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller informationen nedan. Beroende på kundhändelsen är vissa uppgifter obligatoriska, andra valfria.

  • Namn
  • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
  • uppgifter för företaget som kontaktpersonen företräder (företagets namn, FO-nummer) 
  • tidigare inköp (produktinformation, pris)

Övriga tilläggsuppgifter som kunden lämnar:

  • tidigare order och leveranser
  • valt betalningssätt
  • eventuell kundkommunikation eller reklamationer
  • samtycken och förbud avseende direktmarknadsföring
  • i fråga om representanter för företagskunder: företagets namn och FO-nummer

6) Informationskällor som i regel används

Personuppgifterna som ska hanteras enligt denna informationspolicy får vi direkt från kunderna i samband med order, köptransaktioner, offertförfrågningar, eller registrering för nyhetsbrevet, samt från intressenters källor. I registret samlar vi dessutom uppgifter från offentliga källor, så som olika företags kontaktuppgifter från deras hemsidor och adressregister. Tekniska analysdata sparas automatiskt om någon besöker våra hemsidor.

7) Kakor och analysverktyg

Vi använder kakor för att förbättra användbarheten och funktionerna på våra hemsidor. Vi använder oss av verktyget Google Analytics. Ytterligare information om hur Google Analytics hanterar dataskydd finns på adressen för Google Analytics integritetspolicy

8) Hantering och överlåtelse av uppgifterna samt uppgifternas lagringstid

Uppgifterna hanteras både inom och utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Utanför EU och EES använder vi Privacy Shield -certifierade tjänsteleverantörer så som Microsoft och Google, som bägge har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsförordning.

Vi kan lägga ut hanteringen av personuppgifter på underleverantörer. I sådana fall garanterar vi genom avtal att uppgifterna används enbart för de syften som Temal Oy fastställt under punkt 4 och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi överlåter inte personuppgifter till tredje parter i något annat syfte.

Uppgifterna lagras så länge som kundrelationen kan anses gälla, eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla de användningssyften som är kopplade till registret och som avses i denna integritetspolicy. Dessutom kan vi lagra vissa uppgifter under en längre tid, bland annat på grund av våra lagstadgade skyldigheter.

9) Principerna för hur registret skyddas

Uppgifterna i registret lagras i skyddade miljöer i enlighet med den finländska lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

10) Rätt att kontrollera och korrigera uppgifterna

Personer som ingår i registret har rätt att be att få kontrollera sina uppgifter som sparats i registret och kräva att de korrigeras. En begäran om kontroll och rättelse ska lämnas in skriftligen. Begäran ska undertecknas och skickas in till Temal Oy:s postadress, som anges i punkt 1. Personen som framfört en sådan begäran ska vara beredd på att vid behov styrka sin identitet för dataskyddsombudet.

11) Övriga rättigheter med koppling till hantering av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring till exempel genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kan vi skicka dig meddelanden om våra produkter, erbjudanden eller evenemang.

Du har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller dig i samband med direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, eller marknads- och opinionsundersökningar. Om du vill förbjuda sådan verksamhet, kan du göra det genom att kontakta den personuppgiftsansvarige per e-post eller genom att avboka din prenumeration, vilket du har möjlighet till då vi skickar dig direktmarknadsföring.

12) Datasäkerhet

Vi har vidtagit administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Våra skyddsåtgärder är utformade så att uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet kan bibehållas på en lämplig nivå.

Personuppgifter kan hanteras enbart av sådana personer som har befogenhet att göra detta baserat på sina arbetsuppgifter. Personuppgifterna är skyddade mot obehörig tillgång genom lämpliga individuella användarnamn, lösenord och användarrättigheter.

13) Att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att hanteringen av personuppgifter vid Temal inte är förenlig med dataskyddslagstiftningen.

14) Ändringar av denna integritetspolicy

Temal Oy förbehåller sig rätten att ändra på denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 1 april 2021.