Tillverkat i Finland. Med stolthet.

Temal är ett finlandssvenskt familjeföretag med egen möbeltillverkning. Våra rötter sträcker sig ända till 1920-talet. På våra två fabriker i Järvenpää och Nakkila tillverkar vi möbler som skräddarsys med 5 cm intervall för badrum, tvättstuga och andra förvaringsutrymmen. Vår verksamhet är etisk hållbar, ärlig och vårt företag uppfyller miljö- och säkerhetskrav.

Certifikat och godkännanden

Vi har märkena Nyckelflaggan, Design from Finland och vi tillverkar även produkter av material godkända för Svanenmärkt byggande, vilket innebär att de uppfyller kraven för miljömärket. Du hittar även CE-märkning på de produkter som enligt direktivet ska ha sådan märkning. Utsläppsklassen för våra byggmaterial är i huvudsak M1 och vår emalj har kommit upp till bronsnivån för certifikatet Cradle to Cradle™. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Alla våra spegelskåp, LED-ramper och separata belysningar uppfyller kraven i skyddsklass IP44, är FI-certifierade samt CE-godkända.
Nedan kan du läsa mer om Temals certifikat och godkännanden.

Nyckelflaggan

Märket Nyckelflaggan visar att produkten eller tjänsten både är producerad och sysselsätter folk i Finland. Nyckelflaggan är en välkänd kvalitetsmärkning i Finland och påvisar att våra produkter ger dig som konsument en pålitlig garanti för hög kvalitet. Rätten att använda märket kan beviljas för produkter och produktgrupper som tillverkats i Finland och är finländska till minst 50 % av värdet på tillverkningskostnaden. Rätten att använda Nyckelflaggan ska förnyas vart tredje år. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.

Temal har beviljats Nyckelflaggan och våra produkter är som mest hela 96 % finländska. Genom en landsomfattande enkät till våra återförsäljare våren 2019 ansåg 95,9 % att betydelsen av Temals finländska produktion var värd betyget 4/5 eller 5/5. Vi är en finländsk tillverkare och en stolt finländsk arbetsgivare.

Design from Finland

Märket Design from Finland fokuserar på finländsk design och produktutveckling, precis som namnet antyder. Detta märke visar att produkten eller tjänsten har designats i Finland. Samtidigt är det ett bevis på vår starka finländska kompetens inom formgivning, produktutveckling och forskning. Rätten att använda ursprungsmärkningen Design from Finland ska förnyas vart tredje år. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.

Nordiskt är av viktigt värde hos oss på Temal. Våra möbler för badrum, tvättstuga och förvaring har haft märkningen Design from Finland redan från början, dvs. sedan märket lanserades 2011. Vid sidan om den finländska tillverkningen framhäver vi även att vår design, forskning och produktutveckling sker i Finland.

Certifikatet ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är också certifierat enligt det globalt erkända ISO 9001. Detta är ett bevis på vårt långfristiga åtagande att bedriva vår affärsverksamhet professionellt och konsekvent. Ett certifierat ledningssystem stöder organisationens kontinuerliga utveckling och hjälper företaget att uppfylla kundernas och myndigheternas förväntningar. Certifikatet är ett opartiskt intyg på att systemet motsvarar kraven i standarden. Certifikatet ska förnyas vart tredje år. Mer information hittar du på webbadressen https://www.bureauveritas.se/.

Temal har haft certifikatet ISO 9001 sedan 2014. Certifikatet beviljas av Bureau Veritas Certification. I praktiken innebär ett effektivt ledningssystem att vår kvalitet är utmärkt, vår affärsverksamhet är hållbar och vår verksamhet systematisk. Våra kunder uppskattar oss. Enligt en landsomfattande enkät till återförsäljare våren 2019 ansåg 97,3 % att Temals kvalitet var värd betyget 4/5 eller 5/5.

Produkter godkända för Svanenmärkt byggande

Svanenmärket är en del av det nordiska konceptet Nordic Swan Ecolabel. Detta miljömärke eller motsvarande finns i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. De material som används i produkter godkända för Svanenmärkt byggande uppfyller kraven enligt Svanenmärket och har godkänts för användning i Svanenmärkta byggnader. Produkterna som godkänts för Svanenmärkt byggande finns i en databas över byggprodukter som är avsedd för leverantörer av byggmaterial och byggföretag som konstruerar Svanenmärkta hus. Produkterna är antingen miljömärkta (med Svanen eller EU-miljömärket) eller sk. kontrollerade, vilket innebär att de har fått godkänt i fråga om kraven på Svanenmärkets kriterier för byggnader. Svanenmärkningen beviljas av Miljömärkning Finland, vars arbete styrs av det finländska Miljöministeriet samt Arbets- och näringsministeriet.

Temals produkter tillverkas av material godkända för Svanenmärkt byggande, vilket innebär att de uppfyller kraven för detta miljömärke. Vi håller ett ständigt fokus på att ta fram nya produktalternativ av material som kan kvalificeras enligt Svanenmärket. Detta är enligt önskemål från våra företagskunder, där åtagandet även ligger i linje med Temals värderingar. Produkterna finns med i byggdatabasen för byggföretag som konstruerar Svanenmärkta hus.

Framgångsföretag 2022

Temal har återigen år 2022 klassificerats som ett Framgångsföretag. Alma Talent Tietopalveluts analyserar årligen finska företags framgång. Ett företags ekonomiska prestation poängsätts enligt flera olika nyckelsiffror. För varje delområde får företaget poäng enligt dess storleksklass, både jämfört med alla företag i Alma Talents databas och jämfört med företag i dess egna industri. För att det ska betraktas som en framgångsrik omsättning så måste företaget ha en omsättning på minst 5 000 000 kronor. Källa: Kauppalehti Alma Media.

Endast 6 % av alla finska företag tilldelas utmärkelse Framgångsföretag. TEMAL ÄR ETT AV DESSA FÖRETAG!
Ett företag som fått certifikatet Framgångföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat med en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet. Modellen för Framgångscertifikatet är den enda på marknaden som både identifierar risker och särskiljer företags framgång.

Strongest in Finland

Certifikatet Strongest in Finland är ett tecken på att företaget har positiva ekonomiska nyckeltal och är kreditvärdigt, samt att det har verifierade bakgrundsuppgifter och god betalningsdisciplin. Certifikatet Strongest in Finland visar för kunder, samarbetspartners, kreditgivare och övriga intressegrupper att samarbetet med det berörda företaget står på en hållbar grund. Denna certifiering baseras på kreditvärderingen Rating Alfa, som ges av företaget Suomen Asiakastieto (Finlands Kundinformation). Mer information om kreditvärderingar hittar du på webbplatsen Suomen Asiakastieto Oy.

Temal är en stark och pålitlig partner och har mottagit certifikatet tre år i rad (2019-2021). Här kan du vara säker på att vårt samarbete ligger på en stabil grund för många år framöver. Hundra års erfarenhet är ett intyg på att vår företagsverksamhet baseras på stabilitet och lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt vidare för att fortsättningsvis vara en stark partner i Strongest in Finland.

Cradle to Cradle

Vår emalj har det internationella certifikatet Cradle to Cradle™. Vi har nått till bronsnivån, som är den näst högsta nivån. Certifikatet baseras på en certifieringsprocess som är inriktad på cirkulär ekonomi. Det är avsett för konsumentprodukter och framstående företag som visar vägen för utveckling. Här krävs kontinuerligt arbete med produktutveckling där man bland annat undersöker hygienen, säkerheten och återvinningsbarheten av produktmaterialen, storleken på koldioxidavtrycket och social rättvisa. Certifikatet ska förnyas vartannat år. Mer information hittar du på c2ccertified.com.

Till skillnad från tvättställ tillverkade av porslin så är Temals finländska emaljtvättställ återvinningsbara, lätta och hållbara. Emaljens yta är bakterieavstötande, vilket förhindrar mögelbildning, och dess hårdhet är i toppklass – endast diamanter är hårdare. Det finländska ursprunget med egna fabriker i Finland ger redan i sig en indikation på trygg, ekologisk och socialt rättvis tillverkning.

Utsläppsklass M1

Märket M1 för byggmaterial är en nationell, avgiftsbelagd och frivillig märkning i Finland. Dess syfte är att främja utvecklingen och användningen av utsläppssnåla produkter. Utsläppsklass M1 innefattar krav för material som används i normala arbetslokaler och bostäder. I interiörer är det viktigt att använda högklassiga byggmaterial med rätt utsläppsklassificering i kombination med bra planering och god byggtillsyn, vilket utgör en garanti för bra inomhusluft. Företag kan ansöka om utsläppsklassificering hos The Building Information Foundation RTS och klassificeringen ska förnyas vart tredje år.

Temals möbler tillverkas på vår egen fabrik i Finland. Vår tillverkningsprocess och våra produkter är redan i grunden förenliga med EU-direktiven och vi har över 1 200 olika badrumsmöbler med M1-klassificeringen. Vi har åtagit oss att tillverka miljövänliga produkter. Vi ser ständigt över vår verksamhet för att hitta sätt att bli ännu mer miljövänlig såväl gällande tillverkning som våra dagliga arbetsrutiner. 

IP-klassificeringssystemet

IP-klassificering är ett system med skyddsklasser som används i Europa för elapparater och apparatdosor för att definiera täthet. Syftet med kraven för skyddsklasserna är att skydda apparater mot vattenstänk och damm samt att skydda apparaternas användare mot elstötar. Systemet ger designern, installatören och slutanvändaren möjlighet att kontrollera för vilka ändamål och i vilken omgivning apparaten kan användas. Standarden tillämpas på apparater med en märkspänning på högst 72,5 kV. Klassificeringen ges aSGS Fimko.

Alla spegelskåp och LED-ramper från Temal uppfyller kraven enligt skyddsklass IP44. Detta innebär att produkterna är högklassiga och trygga att använda även i badrummet. 

CE-märkning

CE-märkning är tillverkarens eller licenstillverkarens försäkran om att produkten uppfyller de viktigaste kraven i berörda EU-direktiv och förordningar. Märkningen är inte frivillig, utan den ska finnas på produkter, ifall direktivet som gäller produkten så kräver.
Mer information hittar du på följande webbplatser, Finlands Standardiseringsförbund och Säkerhets- och kemikalieverket i Finland (Tukes).

En CE-märkning garanterar att de angivna egenskaperna och säkerhetskraven uppfylls, men beaktar inte alla nationella kvalitetskrav. Temal har kompletterat CE-märkningen för spegelskåp med produktcertifieringen FI, vilket innebär att våra produkter är trygga och motsvarar de finländska myndigheternas bestämmelser.

FI-märkning

FI-märkning beviljas enbart för sådana produkter som godkänts i noggranna testningar och kontroller. För att en produkt ska få denna märkning krävs testningar i ett kvalificerat testlaboratorium. FI-certifierade produkter uppfyller de krav som fastställts i standarder, myndighetsbestämmelser och anvisningar för motsvarande typer av produkter. Användningen av denna märkning övervakas inte bara genom kvalitetskontroller i produktionen, utan även genom stickprover för produkter som redan finns på marknaden. Märkningen kräver årliga inspektioner av produktionen samt tillverkning av produkten på motsvarande sätt som för den testade produkten. FI-märkningen är ett registrerat varumärke och en certifiering som är en garanti för trygg kvalitet. Mer information hittar du bland annat på webbplatsen SGS Finland.

Produktcertifieringen FI garanterar att produkterna är trygga och motsvarar de finländska myndigheternas bestämmelser. Betydelsen av FI-märket är enormt stor. Det är vårt finländska officiella kvalitetsmärke som styr vår verksamhet mot ett säkert boende och en trygg livsstil.