Tillverkat i Finland. Det är vi stolta över!

Temal är ett finländskt familjeföretag med egen tillverkning. Våra rötter sträcker sig ända till 1920-talet. På våra två fabriker i Träskända och Nakkila tillverkar vi möbler som skräddarsys med 5 cm intervaller för badrum, grovkök och kök. Vår verksamhet baseras på etisk hållbarhet och rättvisa. Vårt företag uppfyller miljö- och certifieringskraven.

Certifikat och godkännanden

Vi har märkena Nyckelflaggan och Design from Finland. Vi tillverkar även produkter av material godkända för Svanenmärkt byggande, vilket innebär att de uppfyller kraven för miljömärket. Du hittar även CE-märkning på alla våra produkter som ska ha sådan märkning enligt direktiven. Utsläppsklassen för våra byggmaterial är i huvudsak M1 och vår emalj har kommit upp till bronsnivån för certifikatet Cradle to Cradle. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Alla våra spegelskåp, LED-ramper och separata belysningar uppfyller kraven i skyddsklass IP44, är FI-certifierade och CE-godkända. I artikeln nedan kan du läsa mer om Temals certifikat och godkännanden.

 Nyckelflaggan

Märket Nyckelflaggan visar att produkten är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland och att processen sysselsätter folk i Finland. Märket Nyckelflaggan är vårt mest välkända kvalitetsmärke och en pålitlig garanti för finländsk kvalitet. Rätten att använda märket kan beviljas för produkter och produktgrupper som tillverkats i Finland och är finländska till minst 50 % av värdet på tillverkningskostnaden. Rätten att använda Nyckelflaggan ska förnyas vart tredje år. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.

Temal har Nyckelflaggan och våra produkter är som mest rentav 96 % finländska. På grundval av en landsomfattande enkät till återförsäljare våren 2019 ansåg 95,9 % att betydelsen av Temals finländska produktion var värd betyget 4/5 eller 5/5. Vi är en finländsk tillverkare och en stolt finländsk arbetsgivare.

Design from Finland

Märket Design from Finland handlar om finländsk design och produktutveckling, precis som namnet antyder. Detta märke visar att produkten eller tjänsten har designats i Finland. Samtidigt är det ett bevis på vår starka finländska kompetens inom formgivning, produktutveckling och forskning. Rätten att använda ursprungsmärkningen Design from Finland ska förnyas vart tredje år. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.

Finländskhet är ett viktigt värde hos oss på Temal. Våra möbler för badrum, grovkök och kök har haft märkningen Design from Finland redan från början, dvs. sedan märket lanserades 2011. Vid sidan om den finländska tillverkningen vill vi även framhäva att vår design, forskning och produktutveckling sker i Finland.

Certifikatet ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är också certifierat enligt det globalt erkända ISO 9001. Detta är ett bevis på vårt långfristiga åtagande att bedriva vår affärsverksamhet professionellt och konsekvent. Ett certifierat ledningssystem stöder organisationens kontinuerliga utveckling och hjälper företaget att uppfylla kundernas och myndigheternas förväntningar. Certifikatet är ett opartiskt intyg på att systemet motsvarar kraven i standarden. Certifikatet ska förnyas vart tredje år. Mer information hittar du på adressen https://www.bureauveritas.se/.

Temal har haft certifikatet ISO 9001 sedan 2014. Certifikatet beviljas av Bureau Veritas Certification. I praktiken innebär ett effektivt ledningssystem att vår kvalitet är utmärkt, vår affärsverksamhet är hållbar och vår verksamhet systematisk. Våra kunder uppskattar oss. Enligt en landsomfattande enkät till återförsäljare våren 2019 ansåg 97,3 % att Temals kvalitet var värd betyget 4/5 eller 5/5.

Produkter godkända för Svanenmärkt byggande

Det finländska Svanenmärket är en del av det nordiska konceptet Nordic Swan Ecolabel. Motsvarande miljömärken finns i Sverige, Norge, Danmark och Island. De material som används i produkter godkända för Svanenmärkt byggande uppfyller kraven enligt Svanenmärket och har godkänts för användning i Svanenmärkta byggnader.  Produkterna som godkänts för Svanenmärkt byggande finns i en databas över byggprodukter, som är avsedd för leverantörer av byggmaterial och byggföretag som konstruerar Svanenmärkta hus. Produkterna är antingen miljömärkta (med Svanen eller EU-miljömärket) eller sk. kontrollerade, vilket innebär att de har fått godkänt i fråga om kraven på Svanenmärkets kriterier för byggnader.  Svanenmärket beviljas av Miljömärkning Finland, vars arbete styrs av det finländska Miljöministeriet samt Arbets- och näringsministeriet.

Temals produkter kan tillverkas av material godkända för Svanenmärkt byggande, vilket innebär att de uppfyller kraven för detta miljömärke. Vi tillverkar också hela tiden nya produktalternativ av material som kan kvalificeras enligt Svanenmärket enligt önskemål från våra företagskunder. Produkterna finns med i byggdatabasen för byggföretag som konstruerar Svanenmärkta hus.

Strongest in Finland

Certifikatet Strongest in Finland är ett tecken på att företaget har positiva ekonomiska nyckeltal och är kreditvärdigt, samt att det har verifierade bakgrundsuppgifter och god betalningsdisciplin. Certifikatet Strongest in Finland visar för kunder, samarbetspartners, kreditgivare och övriga intressegrupper att samarbetet med det berörda företaget står på en solid grund. Denna certifiering baseras på kreditvärderingen Rating Alfa, som ges av företaget Suomen Asiakastieto (Finlands kundinformation). Mer information om kreditvärderingar hittar du på webbplatsen för Suomen Asiakastieto Oy.

Temal är en stark och pålitlig partner. Här kan du vara säker på att vårt samarbete har en solid grund i många år framöver. Hundra års erfarenhet är ett intyg på att vår företagsverksamhet baseras på stabilitet och lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt vidare för att även framöver vara en stark partner i Strongest in Finland.

Cradle to Cradle

Vår emalj har det internationella certifikatet Cradle to Cradle™. Här har vi kommit upp till bronsnivån, som är den näst högsta nivån. Certifikatet baseras på en certifieringsprocess som är inriktad på cirkulär ekonomi. Det är avsett för konsumentprodukter och framstående företag som visar vägen för utvecklingen. Här krävs kontinuerligt arbete med produktutveckling där man undersöker bland annat hur rena, säkra och återvinningsbara materialen i produkten är, hur stort deras koldioxidavtryck är och om social rättvisa kan garanteras.  Certifikatet ska förnyas vartannat år. Mer information hittar du på adressen c2ccertified.com.

Till skillnad från bassänger av porslin är Temals finländska emaljbassänger återvinningsbara, lätta och hållbara. Emaljens yta är bakterieavstötande, vilket förhindrar mögelbildning, och dess hårdhet är i toppklass – endast diamanter är hårdare. Det finländska ursprunget och våra fabriker i Finland är redan i sig en garanti för ekologisk och socialt rättvis tillverkning enligt lika regler för alla.

Utsläppsklass M1

Märket M1 för byggmaterial är en nationell, avgiftsbelagd och frivillig märkning i Finland. Detta visar på att företaget är utsläppssnålt. Märket främjar utveckling och användning av utsläppssnåla produkter. Utsläppsklass M1 inbegriper krav för material som används i normala arbetslokaler och bostäder. I interiörer är det viktigt att använda högklassiga byggmaterial med rätt utsläppsklassificering i kombination med bra planering och god byggtillsyn. Allt detta utgör en garanti för bra inomhusluft. Företag kan ansöka om utsläppsklassificering hos The Building Information Foundation RTS och klassificeringen ska förnyas vart tredje år.

Temals möbler tillverkas i Finland på vår egen fabrik. Vår tillverkningsprocess och våra produkter är redan i grunden förenliga med EU-direktiven och de använda materialen uppfyller våra finländska utsläppskrav i klass M1. Vi har åtagit oss att använda främst miljövänliga produkter. Vi utvecklar också vår verksamhet så att den blir allt mer miljövänlig i fråga om såväl tillverkningen som våra dagliga arbetsrutiner. 

CE-märkning

CE-märkningen är tillverkarens eller licenstillverkarens försäkran om att produkten uppfyller de viktigaste kraven i berörda EU-direktiv och förordningar. Märkningen är inte frivillig, utan den ska finnas på produkter, ifall direktivet som gäller produkten så kräver.
Mer information hittar du på webbplatserna för Finlands Standardiseringsförbund och Säkerhets- och kemikalieverket i Finland (Tukes).

CE-märkningen garanterar att de angivna egenskaperna och säkerhetskraven uppfylls, men beaktar inte alla inhemska kvalitetskrav. Temal har kompletterat CE-märkningen för spegelskåp med produktcertifieringen FI, vilket innebär att våra produkter är trygga och motsvarar de finländska myndigheternas bestämmelser.

IP-klassificeringssystemet

IP-klassificering är ett system med skyddsklasser som används i Europa för elapparater och apparatdosor för att definiera täthet. Syftet med kraven för skyddsklasserna är att skydda apparater mot vattenstänk och damm samt att skydda apparaternas användare mot elstötar. Systemet ger designern, installatören och slutanvändaren möjlighet att kontrollera för vilka ändamål och i vilken omgivning apparaten kan användas. Standarden tillämpas på apparater med en märkspänning på högst 72,5 kV. Klassificeringen ges av SGS Fimko.

Alla spegelskåp och LED-ramper från Temal uppfyller kraven enligt skyddsklass IP44. Detta innebär att produkterna är högklassiga och säkra att använda även i badrummet.  

FI-märkning

FI-märkning beviljas enbart för sådana produkter som godkänts i noggranna provningar och kontroller. För att en produkt ska få denna märkning krävs provningar i ett kvalificerat testlaboratorium. FI-certifierade produkter uppfyller de krav som fastställts i standarder, myndighetsbestämmelser och -anvisningar för motsvarande typer av produkter. Användningen av denna märkning övervakas inte bara genom kvalitetskontroller i produktionen, utan även genom stickprover för produkter som finns på marknaden. Märkningen kräver årliga inspektioner av produktionen samt tillverkning av produkten på motsvarande sätt som för den testade produkten. FI-märkningen är ett registrerat varumärke och en certifiering som är en garanti för trygg kvalitet. Mer information hittar du bland annat på webbplatsen för SGS Finland

Produktcertifieringen FI garanterar att produkterna är trygga och motsvarar de finländska myndigheternas bestämmelser. Betydelsen av FI-märket är enormt stor. Det är vårt finländska officiella kvalitetsmärke som styr vår verksamhet mot säkert boende och en trygg livsstil.